„POZYTYWNE ZMIANY”

 

Postanowienia ogólne
 § 1

 

 1. Fundacja pod nazwą „Pozytywne zmiany”, zwana w dalszej treści statutu „Fundacją”, została ustanowiona w dniu 12 kwietnia 2013 roku aktem notarialnym sporządzonym przed asesorem notarialnym Sylwią Dolega, zastępcą Krzysztofa Łaskiego notariusza w Warszawie, w kancelarii notarialnej przy ul. Brackiej 18 lok. 5  za Repertorium A nr 4870/2013. Założyciel zwany jest w dalszej części statutu „Fundatorem”.
 2. Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., nr. 46, poz. 203 z późn. zm.), w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873) oraz w niniejszym statucie.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Piaseczno.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3

 1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz granicą.
 2. Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek.
 3. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.
 4. Fundacja może uczestniczyć w spółkach i innych formach prawnych.
 5. Fundacja posługuje się  pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji
 6. Fundacja ze względu na cele podlega Ministrowi Edukacji Narodowej i Staroście Piaseczyńskiemu.

Cele fundacji

§ 4

Celami Fundacji są:

1. prowadzenie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej, oświatowej i sportowej

2. wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych,

3. edukacja w zakresie uzyskiwania funduszy i środków europejskich w dziedzinach społecznych, kulturalnych, zdrowotnych, edukacyjnych i w zakresie dobroczynności i innych,

4. prowadzenia działalności fundraisingowej i kampanii społecznych.

5. działania na rzecz solidarności między różnymi grupami społecznymi,

6. działania na rzecz wspierania budowy społeczeństwa obywatelskiego za granicą zwłaszcza w krajach Europy Wschodniej

7. promocja kultury, w szczególności w zakresie promocji filozofii, teologii, myśli politycznej, literatury i historii,

8. Lobbing prawny oraz lobbing na rzecz rozwiązań prawnych sprzyjających rozwojowi organizacji pozarządowych.

Zasady i formy działalności fundacji

§ 5

1. Fundacja realizuje cele przez:
a. Prowadzenie oraz wspieranie (finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie)
inne organizacje.
b. działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych
i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach
życia społecznego (m.in.: edukacja, nauka, kultura, informacja, współpraca
międzynarodowa, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość,
pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna),
c. współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju i wzajemnego dialogu, edukacji,
nauki, kultury, wymiany informacji, ochrony środowiska i zdrowia, pomocy społecznej
i humanitarnej, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w regionie
Europy Środkowej i Wschodniej,
d. programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu
i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych,
politycznych,
e. programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i akademickiej,
wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin.
f. prowadzenie programów, akcji i kampanii społecznych promujących dobroczynność,
prowadzących do rozwoju organizacji pozarządowych i promujących inne cele fundacji,
g. organizowanie i finansowanie zbiórek pieniężnych na rzecz innych organizacji,
h. pomoc rzeczową i finansową dla osób potrzebujących w Polsce i innych krajach,
i. zbieranie funduszy na rzecz osób w potrzebie i instytucji pozarządowych,
j. pomoc finansowa, rzeczowa i edukacyjna osobom potrzebującym,
k. organizowanie i finansowanie szkoleń, konferencji, staży indywidualnych,
kursów i innych form edukacyjnych w Polsce i innych krajach,
l. organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej, filmowej i multimedialnej
w zakresie określonym w celach fundacji,
m. prowadzenie i finansowanie badań naukowych w sprawach społecznych
i ekonomicznych, a w szczególności w sprawach związanych z finansowym aspektem
dobroczynności oraz technik zbierania środków,
n. organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy.

2. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

3. Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji.

4. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Organy Fundacji

§ 6

Organami Fundacji są: Zarząd i Rada Fundacji.

§ 7

1. Zarząd Fundacji składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa i jest powoływany na czas nieoznaczony przez Fundatora. Fundator może wyznaczyć, co wymaga formy pisemnej, osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonanie powyższego uprawnienia. W przypadku śmierci fundatora jego kompetencje przejmuje Prezes Fundacji.
a. pierwszy Zarząd Fundacji jest powoływany przez fundatora
b. W razie rezygnacji, śmierci, usunięcia Prezesa Zarządu lub członka Zarządu,
kolejna osoba na wolne stanowisko powoływana jest na drodze uchwały Fundatora
lub pozostałych członków Zarządu.

2. Fundator może być pełnić funkcję Prezesa Zarządu lub być członkiem Zarządu.

3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu lub wiceprezes zarządu

4. Do zakresu obowiązków Zarządu należy podejmowanie decyzji
zgodnie z postanowieniami statutu: – reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
– organizowanie działalności fundacji, w tym także jej biura
– sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
– przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
– tworzenie oraz likwidacja jednostek organizacyjnych Fundacji,
– nadzór nad przestrzeganiem i realizacją celów, zadań i programów Fundacji,
– opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
– powoływanie, w miarę potrzeb, specjalistycznych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych,
– występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji
– ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania pracowników oraz wielkości środków na ich wynagrodzenia i nagrody

5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków,

6. W sprawach spornych głos Prezesa Zarządu liczy się podwójnie

7. Członkostwo w Zarządzie ustaje w pisemnej rezygnacji lub śmierci członka Zarządu.

§ 8

1. Fundator lub prezes Zarządu Fundacji może powołać Rade Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z od 3 do 7 osób, w tym Przewodniczącego Rady, powoływanych na czas nieoznaczony i odwoływanych przez Fundatora lub Prezesa Zarządu Fundacji.

3. W skład Rady wchodzą osoby fizyczne lub przedstawiciele osób prawnych, które swoimi działaniami mogą przyczynić się do rozwoju Fundacji i przysporzenia jej korzyści.

4. Rada Fundacji za zgodą fundatora może wybierać swoich członków spośród kandydatów o nieposzlakowanej opinii i liczącym się dorobku społecznym, zawodowym i naukowym, rekomendowanych przez Fundatora, Zarząd, członków Rady Fundacji lub składających we własnym imieniu akces do pracy w Radzie.

5. Udział w Radzie Fundacji oraz wszystkie funkcje w niej sprawowane są honorowo.

6. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach opiniodawczych.

7. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku.

§ 9

Tworzenie Oddziałów, połączenie

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą

2. Uchwałę w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Zarząd Fundacji

3. Oddział fundacji działa na podstawie uchwały Prezesa Zarządu i przekazanych przez niego kompetencji oraz uprawnień.

4. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

5. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

6. Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

§ 10

Majątek i dochody Fundacji

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski Fundacji w wysokości 1.000 zł, na który to fundusz składają się pieniądze w wysokości 1.000 zł.

Dochodami Fundacji w szczególności są:
1. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
2. darowizny, zapisy, spadki, dotacje i inne świadczenia od osób fizycznych i prawnych,
3. środki ze zbiórek i imprez publicznych,
4. wpływy z udziałów w zyskach osób prawnych i dywidendy,
5. odsetki bankowe.
6. Dochody pochodzące z zapisów, darowizn i dotacji mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy lub organy dotujące nie zastrzegli konkretnego przeznaczenia.

§ 12

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie woli o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Postanowienia końcowe

§ 14

Zmiana statutu i celu Fundacji wymaga uchwały jednomyślnej uchwały Zarządu.

§ 16

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do rejestru fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Translate »»
  Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Youtube